Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
2021-01-14beautyVISION i LOOK - zmiana terminu na 12-13.06.2021

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną oraz jej trudny do prognozowania rozwój, a także mając na względzie modyfikacje w kalendarzu europejskich wydarzeń branżowych, zarząd Grupy MTP podjął decyzję o przeniesieniu targów beautyVISION i LOOK na termin 12-13 czerwca 2021r.

Decyzję tę podjęliśmy w toku konsultacji z naszymi wystawcami i partnerami, w pełni rozumiejąc obecną sytuację biznesową oraz uwzględniając czas niezbędny do podjęcia decyzji o udziale w targach i przygotowaniu do nich. Pragniemy Państwa równocześnie zapewnić, że czas dzielący nas od kolejnej edycji wydarzenia wykorzystamy do stworzenia jeszcze wartościowszej i atrakcyjnej artystycznie i biznesowo imprezy. Wierzymy, że rozwiązanie, które proponujemy, okaże się najkorzystniejszym, zarówno dla branży fryzjerskiej, jak i kosmetycznej. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w nowym terminie w jeszcze większym gronie, z jeszcze ciekawszą ekspozycją i wyjątkową atmosferą, która od lat przyciąga do Poznania profesjonalistów i światowe marki.

Zespół organizacyjny targów LOOK i beautyVISION

2020-12-31Wynagrodzenie uczniowskie - XII 2020 - II 2021
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-12-27Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Wyjątki:

 • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
 • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
 • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
 • przemieszczanie się w ramach półkolonii,
 • weekendy.
2020-11-27Praktyczna nauka zawodu w nowych wytycznych rządu

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do przekazanych w dniu wczorajszym  informacji nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuje, że zapis:

"3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

- nie dotyczy uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według  obowiązujących, dotychczasowych  zasad prawnych.

Wskazany w nowym brzmieniu pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2020-11-25Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców - rzemieślników.

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie MEiN opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

 • zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych),
 • mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego,
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja?_rozporządzenia?_30b?_-?_uzasadnienie.docx 0.02MB

Tekst rozporządzenia nie zawiera jeszcze podpisu ministra, jednakże fakt opublikowania go na stronie potwierdza podjęte już decyzje w przedmiotowej sprawie.

Źródło: MEiN

2020-11-09UWAGA ! Młodociani pracownicy

Ważne, dodatkowe informacje nt świadczenia pracy! W związku z wprowadzeniem w dniu 4 listopada 2020 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 informujemy, iż do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Szczegółowe informacje

2020-11-04Ważne informacje

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Dodatkowo informujemy, iż młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego - dla których dokształcanie teoretyczne organizuje pracodawca - nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poniższe wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy (pismo znak: DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.):

"Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870) w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV?VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych; 2) szkół ponadpodstawowych; 3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) ? są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r."


2020-11-04Nowe zasady bezpieczeństwa
2020-10-30UWAGA

UWAGA

BIURO CECHU
CZYNNE
OD GODZ. 8.3O DO GODZ. 14.OO

Wizyta tylko po telefonicznym umówieniu


2020-10-26Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne
Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie ? w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
2020-10-16Ważne informacje

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID - praktyki zawodowe: pobierz

Przystosowanie budynku Izby Rzemieślniczej - informacje :pobierz

2020-10-06Wynagrodzenie uczniowskie - IX 2020 – XI 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-09-29UWAGA

UWAGA

BIURO CECHU
CZYNNE
OD GODZ. 8.3O DO GODZ. 14.OO

do 31 października 2020


2020-06-26Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Komunikat znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

2020-06-05Komunikat a zmianie daty czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 990),:

w §1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a i 2b, w § 3 w pkt 2a?6, w § 3a w ust. 1 i 3?4 oraz w § 4a wyrazy ?7 czerwca 2020 r.? zastępuje się wyrazami ?28 czerwca 2020 r.?;

W związku z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni na razie z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.

2020-05-29Ważna wiadomość - uczniowie klas III
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-05-25Praktyki

Jakie są obowiązujące zasady!

W nawiązaniu do wczorajszej konferencji Ministerstwa Rozwoju przypominamy jakie są obowiązujące przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy.

W związku z pojawiającym się pytaniami w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy informujemy: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:
 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby, które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 r.

Uwaga ! termin ten, może ulec wydłużeniu

2020-05-14Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GIS :
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
2020-05-05ZRP - opinia odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-04-28OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA POLSKIEGO MASTER OF BEAUTY POZNAŃ 2020

KOMUNIKAT

W związku z wydaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającego wiele ograniczeń oraz biorąc pod uwagę trudną i niepewną sytuacją w Polsce a przede wszystkim sytuację w branży fryzjersko kosmetycznej, w tym zamknięcia salonów z powodu pandemii koronawirusa, Prezydium OKF-K podjęło decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia Otwartych Mistrzostw Fryzjersko-Kosmetycznych MASTER OF BEAUTY POZNAŃ' 2020.

Po konsultacjach z przedstawicielami Grupy MTP i Związku Rzemiosła Polskiego oraz z Biurem Organizacyjnym Mistrzostw w Poznaniu wspólnie doszliśmy do wniosku, że odpowiedzialne i zarazem rozsądne będzie przełożenie tego wydarzenia na kolejny rok.

Otwarte Mistrzostwa Fryzjersko-Kosmetyczne MASTER OF BEAUTY POZNAŃ' 2021 odbędą się podczas Forum Fryzjerstwa LOOK w dniu 25 kwietnia 2021r.

2020-04-03Apel do Premiera o niezbędne korekty w Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o niezbędne pilne korekty w przyjętych dotychczas rozwiązaniach.

Zdaniem ZRP, niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo - w taki sposób, aby do określonej liczby ?do 10 ubezpieczonych? nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto w odniesieniu do art. 15f ? apelujemy o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących kwestii: po pierwsze ? niezbędne są zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie mógł udzielać na warunkach fakultatywnych; po drugie zaś ? konieczne jest wprowadzenie przepisu związanego z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy. 

Odnośnie do art. 15zzd ust 3 podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5 tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach, nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł. 

Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc pracy i nauki zawodu. 

Ponadto Związek Rzemiosła Polskiego przekazał kilka innych propozycji i uwag do Tarczy Antykryzysowej.

Zachęcamy do przeczytania treści całego apelu ?> TUTAJ ? PILNY APEL RZEMIOSŁA ? MODYFIKACJE TARCZY

2020-04-03Wynagrodzenie uczniowskie - III 2020 – V 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-31Kolejne kroki w walce z koronawirusem
Kolejne kroki w walce z koronawirusem - w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-31Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS
Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-18APEL SPECJALNY ZRP

APEL SPECJALNY
Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.

W związku z pandemią koronawirusa - w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.

Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 16 marca 2020 r.

2020-03-17Informacje

Najświeższe wiadomości , rozporządzenia i zarządzenia na stronie www.zrp.pl

2020-03-13UWAGA

UWAGA

Decyzją Dyrekcji Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Izba i Cech
wprowadza dyżur w godzinach 9:00 ? 13:00.

W związku z wyjątkową sytuacja w kraju ograniczamy bezpośredni kontakt z interesantami.

Bardzo prosimy wszelkie sprawy załatwiać mailowo lub telefonicznie.

Poniżej podajemy do wiadomości adres e-mail i numery telefonów służbowych.
biuro@crr.com.pl
Tel. 618529414
oraz tymczasowy nr 509332753

2020-03-12Komunikat - młodociani
W nawiązaniu do Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości ? Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości.

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-12UWAGA - uczniowie

UWAGA

Do uczniów zaproszonych na sprawdziany uczniowskie W ZAWODZIE FRYZJER

w dniach 16-03-2020 i 23-03-2020

SPRAWDZIANY ZOSTAJĄ ODWOŁANE !!!

O NOWYM TERMINIE ZAWIADOMIMY INDYWIDUALNIE.

2020-03-03W dniu 01.03.2020 odbył się XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

I miejsce w konkursie we fryzjerstwie damskim zajęła  Maria Lewandowska (281 pkt) , II miejsce zajęła Paulina Mroczkowska (277 pkt) , III miejsce zajęła Wiktoria Wtulich (274 pkt)
Wyniki


I miejsce  w konkursie we fryzjerstwie męskim zajęła Wiktoria Kaszyńska   (295 pkt,) II miejsce zajęła  Anita Ponto   (285 pkt), III miejsce zajął Sandra Michalak (269 pkt)
Wyniki


W konkurencji indywidualnej - Fryzjerstwo damskie - fale - wygrała  Zuzanna Szwedek (147 pkt), II miejsce zajęła Karolina Flis (144 pkt), III miejsce zajęła Oliwia Konrad (136 pkt)
Wyniki


W konkurencji indywidualnej - Ja Stylista - wygrał Jakub Ratajczak ( 144 pkt), II miejsce zajęła Kinga Łopatka   ( 142 pkt), III miejsce zajęła Dominika Twarożek (141 pkt)
Wyniki

2020-01-15XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego
W dniu 1 marca 2020 roku odbędzie się XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego.

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

Program minutowy : pobierz

Karta zgłoszenia i upoważnienie : pobierz

Oświadczenie (wizerunek) : Oświadczenie

Regulaminy do pobrania :
Fryzjerstwo Damskie

Fryzjerstwo Męskie

Ja Stylista
Klauzula informacyjna

2020-01-14Wynagrodzenie uczniowskie -XII 2019 – II 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierzdo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.