Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
2020-06-26Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Komunikat znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

2020-06-05Komunikat a zmianie daty czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 990),:

w §1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a i 2b, w § 3 w pkt 2a?6, w § 3a w ust. 1 i 3?4 oraz w § 4a wyrazy ?7 czerwca 2020 r.? zastępuje się wyrazami ?28 czerwca 2020 r.?;

W związku z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni na razie z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.

2020-05-29Ważna wiadomość - uczniowie klas III
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-05-25Praktyki

Jakie są obowiązujące zasady!

W nawiązaniu do wczorajszej konferencji Ministerstwa Rozwoju przypominamy jakie są obowiązujące przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy.

W związku z pojawiającym się pytaniami w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy informujemy: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:
  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

  2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby, które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 r.

Uwaga ! termin ten, może ulec wydłużeniu

2020-05-14Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GIS :
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
2020-05-05ZRP - opinia odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-04-28OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA POLSKIEGO MASTER OF BEAUTY POZNAŃ 2020

KOMUNIKAT

W związku z wydaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającego wiele ograniczeń oraz biorąc pod uwagę trudną i niepewną sytuacją w Polsce a przede wszystkim sytuację w branży fryzjersko kosmetycznej, w tym zamknięcia salonów z powodu pandemii koronawirusa, Prezydium OKF-K podjęło decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia Otwartych Mistrzostw Fryzjersko-Kosmetycznych MASTER OF BEAUTY POZNAŃ' 2020.

Po konsultacjach z przedstawicielami Grupy MTP i Związku Rzemiosła Polskiego oraz z Biurem Organizacyjnym Mistrzostw w Poznaniu wspólnie doszliśmy do wniosku, że odpowiedzialne i zarazem rozsądne będzie przełożenie tego wydarzenia na kolejny rok.

Otwarte Mistrzostwa Fryzjersko-Kosmetyczne MASTER OF BEAUTY POZNAŃ' 2021 odbędą się podczas Forum Fryzjerstwa LOOK w dniu 25 kwietnia 2021r.

2020-04-03Apel do Premiera o niezbędne korekty w Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o niezbędne pilne korekty w przyjętych dotychczas rozwiązaniach.

Zdaniem ZRP, niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo - w taki sposób, aby do określonej liczby ?do 10 ubezpieczonych? nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto w odniesieniu do art. 15f ? apelujemy o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących kwestii: po pierwsze ? niezbędne są zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie mógł udzielać na warunkach fakultatywnych; po drugie zaś ? konieczne jest wprowadzenie przepisu związanego z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy. 

Odnośnie do art. 15zzd ust 3 podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5 tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach, nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł. 

Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc pracy i nauki zawodu. 

Ponadto Związek Rzemiosła Polskiego przekazał kilka innych propozycji i uwag do Tarczy Antykryzysowej.

Zachęcamy do przeczytania treści całego apelu ?> TUTAJ ? PILNY APEL RZEMIOSŁA ? MODYFIKACJE TARCZY

2020-04-03Wynagrodzenie uczniowskie - III 2020 – V 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-31Kolejne kroki w walce z koronawirusem
Kolejne kroki w walce z koronawirusem - w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-31Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS
Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-18APEL SPECJALNY ZRP

APEL SPECJALNY
Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.

W związku z pandemią koronawirusa - w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.

Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 16 marca 2020 r.

2020-03-17Informacje

Najświeższe wiadomości , rozporządzenia i zarządzenia na stronie www.zrp.pl

2020-03-13UWAGA

UWAGA

Decyzją Dyrekcji Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Izba i Cech
wprowadza dyżur w godzinach 9:00 ? 13:00.

W związku z wyjątkową sytuacja w kraju ograniczamy bezpośredni kontakt z interesantami.

Bardzo prosimy wszelkie sprawy załatwiać mailowo lub telefonicznie.

Poniżej podajemy do wiadomości adres e-mail i numery telefonów służbowych.
biuro@crr.com.pl
Tel. 618529414
oraz tymczasowy nr 509332753

2020-03-12Komunikat - młodociani
W nawiązaniu do Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości ? Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości.

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-12UWAGA - uczniowie

UWAGA

Do uczniów zaproszonych na sprawdziany uczniowskie W ZAWODZIE FRYZJER

w dniach 16-03-2020 i 23-03-2020

SPRAWDZIANY ZOSTAJĄ ODWOŁANE !!!

O NOWYM TERMINIE ZAWIADOMIMY INDYWIDUALNIE.

2020-03-03W dniu 01.03.2020 odbył się XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

I miejsce w konkursie we fryzjerstwie damskim zajęła  Maria Lewandowska (281 pkt) , II miejsce zajęła Paulina Mroczkowska (277 pkt) , III miejsce zajęła Wiktoria Wtulich (274 pkt)
Wyniki


I miejsce  w konkursie we fryzjerstwie męskim zajęła Wiktoria Kaszyńska   (295 pkt,) II miejsce zajęła  Anita Ponto   (285 pkt), III miejsce zajął Sandra Michalak (269 pkt)
Wyniki


W konkurencji indywidualnej - Fryzjerstwo damskie - fale - wygrała  Zuzanna Szwedek (147 pkt), II miejsce zajęła Karolina Flis (144 pkt), III miejsce zajęła Oliwia Konrad (136 pkt)
Wyniki


W konkurencji indywidualnej - Ja Stylista - wygrał Jakub Ratajczak ( 144 pkt), II miejsce zajęła Kinga Łopatka   ( 142 pkt), III miejsce zajęła Dominika Twarożek (141 pkt)
Wyniki

2020-01-15XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego
W dniu 1 marca 2020 roku odbędzie się XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego.

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

Program minutowy : pobierz

Karta zgłoszenia i upoważnienie : pobierz

Oświadczenie (wizerunek) : Oświadczenie

Regulaminy do pobrania :
Fryzjerstwo Damskie

Fryzjerstwo Męskie

Ja Stylista
Klauzula informacyjna

2020-01-14Wynagrodzenie uczniowskie -XII 2019 – II 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierzdo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.